รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด

ฝ่ายงาน เรื่อง วันที่
28 งานพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-14 17:16:47
27 งานพัสดุ เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e -Bidding) 2024-05-14 13:57:06
26 งานอาคารสถานที่ มาตราการควบคุมการเปิด - ปิด ประตูวิทยาลัย 2024-05-09 08:40:57
25 งานบุคลากร การสรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 2024-05-07 13:24:06
24 งานพัสดุ เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการยานยนต์ 2024-05-03 14:11:23
23 งานพัสดุ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-22 14:47:54
22 งานพัสดุ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-22 14:47:53
21 งานพัสดุ เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศจัดซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง 2024-04-11 17:13:13
20 งานพัสดุ เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศจัดซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง 2024-04-11 17:13:13
18 งานพัสดุ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการยานยนต์ 2024-04-01 14:13:24
17 งานพัสดุ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-04-01 12:31:41
16 งานทะเบียน ใบสมัครเรียน ระดับปวส. ปีการศึกษา 2567 2023-10-31 20:12:31
15 งานทะเบียน ใบสมัครเป็นนักเรียนระดับปวช.ปีการศึกษา 2567 2023-10-31 20:11:39
14 งานทะเบียน ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบปกติ)) 2023-10-30 22:55:27
13 งานทะเบียน ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) 2023-10-27 16:45:44
12 งานทะเบียน ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบโควตา 2023-10-26 21:46:13