หัวข้อ : ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
วันที่โพสต์ : 2024-02-03 17:15:24 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์