หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่โพสต์ : 2024-01-29 20:30:53 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์