หัวข้อ : พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
วันที่โพสต์ : 2023-11-09 10:11:34 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์