ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งรับสมัครนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูเสริมสวย จำนวน 1 อัตรา
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
หนังสือสัญญาค้ำประกันในการเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และปวส.วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อรอบโควต้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเสริมสวยครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ66
แบบฟอร์มโครงการ66
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเสริมสวยครบวงจร
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเสริมสวยครบวงจร
บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565
วผ.1 ปวช.1-3 เทอม2.64
แบบสรุปผลการประเมินจิตพิสัย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตงานปรับปรุงอาคารอำนวยการและหอประชุม