แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ66
แบบฟอร์มโครงการ66
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเสริมสวยครบวงจร
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเสริมสวยครบวงจร
บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565
วผ.1 ปวช.1-3 เทอม2.64
แบบสรุปผลการประเมินจิตพิสัย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตงานปรับปรุงอาคารอำนวยการและหอประชุม
เชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอํานวยการและหอประชุม