...
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในสถานศึกษา

ดูรายละเอียดทั้งหมด
...
การประกวดร้องเพลง

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงจัดขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียน/นักศึกษามีความกล้าแสดงออก

ดูรายละเอียดทั้งหมด
...
การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสี มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสามัคคีแก่นักเรียน/นักศึกษา

ดูรายละเอียดทั้งหมด
...
กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทประสาทวิชา

ดูรายละเอียดทั้งหมด